ANBI

Bestuursverslag over het jaar 2016

De statutaire naam van de stichting is Stichting Vrienden van de S.T.E.A.
Deze is opgericht op 19 augustus 1965 en het doel zoals heden is omschreven in artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de behandeling van patiënten met astma en/of  (alsmede) andere aandoeningen, welke begeleiding door “Merem behandelcentra” noodzakelijk zouden kunnen maken.
Ook kan financiële steun worden gegeven aan overige instanties in Nederland die ondersteuning verlenen aan overeenkomstige patiëntcategorieën, dit alles in de ruimste zin des woords.

De  statutaire vestiging is te Hilversum met als postadres: Burgemeester Cramergracht 167 te 1064 AM Amsterdam. Dit is het adres van de secretaris die ook als contactpersoon optreedt.
De stichting is onder nummer 41192358 opgenomen in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum
Het RSIN/Fiscaal nummer is 801709258

De samenstelling van het volledig bezette bestuur bestaat uit:
E. Doorenspleet, Baarn                                              voorzitter
Mevrouw C.A.M. Stricker, Amsterdam                      secretaris
A. Slokker, Hilversum                                    penningmeester
Mevrouw I. Bregman, Hilversum
A. De Jong, Huizen

De in de statuten genoemde doelstelling wordt door het bestuur uitgevoerd.
Hiertoe heeft zij de beschikking over een vermogen dat vanaf de oprichting is verworven door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, al dan niet met een bestemmingsverplichting.
Het is het beleid van het bestuur om het vermogen, zo mogelijk, in stand te houden en hieruit inkomsten te genereren die voor subsidies aangewend kunnen worden.
Om dit te bereiken is het voor ongeveer 90 % belegd in effecten.
Deze portefeuille is ondergebracht bij Bank Insinger de Beaufort N.V. te Amsterdam met als opdracht dit z.g. ”matig defensief” te beleggen.

Subsidies kunnen aangevraagd worden door instellingen en instanties die werken binnen de in de statuten genoemde doelgroep.
Het bestuur toetst in haar vergaderingen of de aanvragen passen binnen de doelstelling, voor zover deze niet op grond van andere regelingen vergoed kunnen worden, en de bestaande financiële ruimte in het verslagjaar.
Het bestuur heeft in 2016, zoals gebruikelijk, 3 keer vergaderd.
Het aantal binnengekomen subsidieaanvragen bedraagt 5. Deze zijn allen gehonoreerd; tezamen met nog lopende toekenningen is dit voor een gezamenlijk bedrag van € 7.700.

I.v.m. de toekomstige verhuizing van Merem Locatie de Trappenberg in Huizen naar het terrein van de locatie in Hilversum is het bestuur een samenwerking aangegaan met de Vrienden van de Trappenberg. Deze bestaat uit het aanwezig zijn van een aantal bestuursleden van de ene stichting in de vergadering van de andere. Plannen tot verdere samenwerking op termijn, alsmede de vorm waarin, moeten nog verder uitgewerkt worden.


Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2016
(in euro’s)

     2016 2015
Baten   9.198 28.287
     
Lasten    
Koersresultaat effecten      
Bankkosten/ beheer effecten 4.933 4.934
Accountantskosten 1.150 1.150
Administratie en beheerkosten  823 805
Totaal lasten 6.906 6.889
     
Batig saldo exploitatie 2.292 21.398
     
Bestedingen     
Bestedingen subsidies  3.583 5.766
Reserve nieuwbouw Merem   10.000
     
Resultaat, toegevoegd aan fonds financiële steun -1.291 5.632


Beleidsplan voor 2016 en volgende jaren.

Inleiding.

Dit beleidsplan is gebaseerd op Artikel 2 van de Statuten van 23 december 1988 (voor het laatst gewijzigd op 27 april 2007), luidende:

“De stichting heeft ten doel het financieel steunen van de behandeling van Carapatiënten, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Bij beschikking van 21 mei 1990 nr. Rp.2211 van de Inspectie Registratie en Successie te Utrecht is de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in Artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956.

Te verrichten werkzaamheden door het bestuur.

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en doet wat mogelijk is om gelden te verwerven.
Het bestuur kent, op aanvraag, subsidies toe na toetsing aan de doelstellingen conform de Statuten. Voor deze toekenningen is een protocol opgesteld.
Het bestuur voert een administratie waaruit, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening wordt samengesteld waarin opgenomen is een balans en staat van baten en lasten. Tevens wordt hierin opgenomen een rapport van een accountant-administratieconsulent.
Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar.
Voor deze vergaderingen wordt een agenda opgesteld en worden notulen bijgehouden en vastgesteld. Ook worden in deze vergaderingen ondermeer de subsidieaanvragen beoordeeld en vastgesteld.

Werving van gelden.

Met de verspreiding van een aantrekkelijke folder, waarin de aandacht wordt gevestigd op de doelstelling en werkzaamheden van de Stichting, tracht het bestuur donaties te verwerven. Ook via een eigen website  -www.vriendenvanheideheuvel.nl-  wordt de doelstelling van de Stichting en de mogelijkheid tot donatie onder de aandacht gebracht.

Beheer van het vermogen.

Het fonds Financiële Steun, zoals genoemd in de jaarrekening, is nagenoeg geheel belegd in obligaties. De effectenportefeuille wordt momenteel beheerd door de bank Insinger de Beaufort te Amsterdam
Volgens het 24 september 2002 met de bank gesloten contract is gekozen voor een vastrentend beleggingsprofiel, met de bedoeling beleggingsrisico’s tot een minimum te beperken.
Het niet belegde deel van het fonds en de niet direct benodigde liquide middelen worden zoveel mogelijk op een spaarrekening bij een bank gezet.
Om subsidietoekenningen te kunnen continueren heeft het bestuur besloten het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en uit de opbrengsten de subsidies te verstrekken.

Besteding vermogen en uitkeringen.

De jaarlijkse opbrengst uit het vermogen wordt, na aftrek van kosten, besteed aan te verstrekken subsidies zoals hiervoor beschreven.  Deze kosten zijn onder meer beheer- en bestuurskosten alsmede de kosten die noodzakelijk voor P.R. en de werving van donaties worden gemaakt.
Als in enig jaar het beschikbare bedrag niet geheel kan worden besteed, zal het overblijvende bedrag bij het beschikbare bedrag van het daarop volgende jaar worden gevoegd.

Subsidies worden schriftelijk ingediend door de directie of  Raad van Bestuur van de aanvragende instantie. Voor zover bij hen niet bekend, zal een protocol toegezonden worden waarin de voorwaarden voor een juiste aanvraag zijn opgenomen.
De aanvragen worden in de eerstvolgende vergadering in behandeling genomen.
Het bestuur toetst de aanvragen aan de statutaire doelstelling van de Stichting.
Indien het totaal van de aanvragen uitstijgt boven het bedrag dat de Stichting kan besteden maakt het bestuur uit de aanvragen een keuze welke projecten of aanschaffingen worden gehonoreerd.
De aanvrager wordt schriftelijk van het bestuursbesluit in kennis gesteld, al dan niet met de aanvullende voorwaarden waaronder de subsidie of garantiestelling is verleend.
Nadat de projecten of aanschaffingen, waarvoor de subsidie of garantiestelling is verleend, zijn gerealiseerd, worden de ingeleverde verantwoordingsstukken door het bestuur gecontroleerd en na akkoordbevinding uitbetaald.

Merem Behandelcentra, bestaande uit Behandelcentrum Heideheuvels en Revalidatiecentrum De Trappenberg, is bezig met nieuwbouw die, naar verwachting, in 2018 zal gereedkomen.
Voor aanvullende voorzieningen, waarvoor geen financiering kan worden gevonden, zal een beroep op ons gedaan worden die boven het jaarlijks beschikbare bedrag uit kan gaan komen.

Sedert 2008 was er een samenwerking met de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie).
Deze is i.v.m. hun faillissement ingaande 2016 beëindigd.

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design