ANBI

Bestuursverslag over het jaar 2018

De statutaire naam van de stichting is Stichting Vrienden van de S.T.E.A.
Deze is opgericht op 19 augustus 1965 en het doel zoals heden is omschreven in artikel 2 van de statuten luidt:
De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de behandeling van patiënten met astma en/of  (alsmede) andere aandoeningen, welke begeleiding door “Merem behandelcentra” noodzakelijk zouden kunnen maken.
Ook kan financiële steun worden gegeven aan overige instanties in Nederland die ondersteuning verlenen aan overeenkomstige patiëntcategorieën, dit alles in de ruimste zin des woords.

De  statutaire vestiging is te Hilversum met als postadres: Burgemeester Cramergracht 167 te 1064 AM Amsterdam. Dit is het adres van de secretaris die ook als contactpersoon optreedt.
De stichting is onder nummer 41192358 opgenomen in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum
Het RSIN/Fiscaal nummer is 801709258

De samenstelling van het volledig bezette bestuur bestaat uit:
E. Doorenspleet, Baarn                                              voorzitter
Mevrouw C.A.M. Stricker, Amsterdam                      secretaris
A. Slokker, Hilversum                                    penningmeester
Mevrouw I. Bregman, Hilversum
A. De Jong, Huizen

De in de statuten genoemde doelstelling wordt door het bestuur uitgevoerd.
Hiertoe heeft zij de beschikking over een vermogen dat vanaf de oprichting is verworven door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, al dan niet met een bestemmingsverplichting.
Het is het beleid van het bestuur om het vermogen, zo mogelijk, in stand te houden en hieruit inkomsten te genereren die voor subsidies aangewend kunnen worden.
Om dit te bereiken is het voor ongeveer 90 % belegd in effecten.
Deze portefeuille is ondergebracht bij Bank Insinger de Beaufort N.V. te Amsterdam met als opdracht dit z.g. ”matig defensief” te beleggen.

Subsidies kunnen aangevraagd worden door instellingen en instanties die werken binnen de in de statuten genoemde doelgroep.
Het bestuur toetst in haar vergaderingen of de aanvragen passen binnen de doelstelling, voor zover deze niet op grond van andere regelingen vergoed kunnen worden, en de bestaande financiële ruimte in het verslagjaar.

Het bestuur heeft in 2018  6 keer vergaderd.
Er is 1 subsidieaanvraag ontvangen voor een tuinproject; hiervoor is een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld.

Voorafgaand aan de verhuizing van Locatie de Trappenberg en de Mytylschool naar het terrein van de locatie in Hilversum en de recent in gebruik genomen nieuwbouw-school, was het bestuur van de Vrienden al een vorm van samenwerking aangegaan met de Vrienden van de Trappenberg.   
Deze samenwerking bestond aanvankelijk uit het gezamenlijk vergaderen waarbij ook onderzocht werd of er een mogelijkheid is om tot een fusie te komen. Hierbij werd eveneens de Stichting GKZ (voorheen de Stichting Goois Kinderziekenhuis) vanaf medio 2018 betrokken.
In 2019 zal over deze fusie een besluit genomen worden.


Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2018
(in euro’s)

     2018 2017
Baten   9.623 37.186
     
Lasten    
Bankkosten/ beheer effecten 5.211 5.239
Accountantskosten 1.395 1.150
Administratie en beheerkosten  371 862
Totaal lasten 6.977 7.251
     
Batig saldo exploitatie 2.646 29.935
     
Bestedingen     
Bestedingen subsidies  20.000 15.751
     
Resultaat, toegevoegd aan fonds financiële steun -17.354 14.184


Beleidsplan voor 2016 en volgende jaren.

Inleiding.

Dit beleidsplan is gebaseerd op Artikel 2 van de statuten, die voor het laatst zijn veranderd op 25 maart 2014)

Te verrichten werkzaamheden door het bestuur.

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en doet wat mogelijk is om gelden te verwerven.
Het bestuur kent, op aanvraag, subsidies toe na toetsing aan de doelstellingen conform de Statuten. Voor deze toekenningen is een protocol opgesteld.
Het bestuur voert een administratie waaruit, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening wordt samengesteld waarin opgenomen is een balans en staat van baten en lasten. Tevens wordt hierin opgenomen een rapport van een accountant-administratieconsulent.
Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar.
Voor deze vergaderingen wordt een agenda opgesteld en worden notulen bijgehouden en vastgesteld. Ook worden in deze vergaderingen ondermeer de subsidieaanvragen beoordeeld en vastgesteld.

Werving van gelden.

Met de verspreiding van een aantrekkelijke folder, waarin de aandacht wordt gevestigd op de doelstelling en werkzaamheden van de Stichting, tracht het bestuur donaties te verwerven. Ook via een eigen website  -www.vriendenvanheideheuvel.nl-  wordt de doelstelling van de Stichting en de mogelijkheid tot donatie onder de aandacht gebracht.

Beheer van het vermogen.

Het fonds Financiële Steun, zoals genoemd in de jaarrekening, is nagenoeg geheel belegd in obligaties. De effectenportefeuille wordt momenteel beheerd door de bank Insinger de Beaufort te Amsterdam
Volgens het 24 september 2002 met de bank gesloten contract is gekozen voor een vastrentend beleggingsprofiel, met de bedoeling beleggingsrisico’s tot een minimum te beperken.
Het niet belegde deel van het fonds en de niet direct benodigde liquide middelen worden zoveel mogelijk op een spaarrekening bij een bank gezet.
Om subsidietoekenningen te kunnen continueren heeft het bestuur besloten het vermogen zoveel mogelijk in stand te houden en uit de opbrengsten de subsidies te verstrekken.

Besteding vermogen en uitkeringen.

De jaarlijkse opbrengst uit het vermogen wordt, na aftrek van kosten, besteed aan te verstrekken subsidies zoals hiervoor beschreven.  Deze kosten zijn onder meer beheer- en bestuurskosten alsmede de kosten die noodzakelijk voor P.R. en de werving van donaties worden gemaakt.
Als in enig jaar het beschikbare bedrag niet geheel kan worden besteed, zal het overblijvende bedrag bij het beschikbare bedrag van het daarop volgende jaar worden gevoegd.

Subsidies worden schriftelijk ingediend door de directie of  Raad van Bestuur van de aanvragende instantie. Voor zover bij hen niet bekend, zal een protocol toegezonden worden waarin de voorwaarden voor een juiste aanvraag zijn opgenomen.
De aanvragen worden in de eerstvolgende vergadering in behandeling genomen.
Het bestuur toetst de aanvragen aan de statutaire doelstelling van de Stichting.
Indien het totaal van de aanvragen uitstijgt boven het bedrag dat de Stichting kan besteden maakt het bestuur uit de aanvragen een keuze welke projecten of aanschaffingen worden gehonoreerd.
De aanvrager wordt schriftelijk van het bestuursbesluit in kennis gesteld, al dan niet met de aanvullende voorwaarden waaronder de subsidie of garantiestelling is verleend.
Nadat de projecten of aanschaffingen, waarvoor de subsidie of garantiestelling is verleend, zijn gerealiseerd, worden de ingeleverde verantwoordingsstukken door het bestuur gecontroleerd en na akkoordbevinding uitbetaald.

Merem Behandelcentra, bestaande uit Behandelcentrum Heideheuvels en Revalidatiecentrum De Trappenberg, is bezig met nieuwbouw waarvan in 2018 het schoolgebouw door Mytylschool de Trappenberg in gebruik is genomen.
Ook is de locatie Trappenberg Huizen inmiddels naar locatie Merem in Hilversum verhuisd.

 
 
© S.T.E.A. - 2005 - made by ZWRS design